Erasmus + zakończenie projektu – podsumowanie

Napisane przez Joanna Chwalisz

30 czerwca 2018

Image result for szkoła przyszłości logoPodsumowanie projektu Erasmus+ „Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka”

czerwiec 2016- maj 2018

Projekt ,,Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka” miał na celu rozwój szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego. Zdiagnozowaliśmy potrzeby szkoły i na tej podstawie znaleźliśmy osoby, które wzięły udział w projekcie z racji swoich predyspozycji oraz kursy, które pozwoliły wyposażyć nauczycieli w odpowiednie umiejętności i narzędzia. 

Projekt kładł nacisk na poprawienie umiejętności językowych kadry. Sześciu pracowników szkoły odbyło mobilności zagraniczne do czterech krajów: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Hiszpanii. W skład grupy wchodziły: dyrektor i wice-dyrektor szkoły, pełniąca również funkcję psychologa szkolnego, dwie nauczycielki nauczania zintegrowanego, nauczycielka języka polskiego oraz francuskiego. Udział w kursach językowych przełożył się w szkole na wymierne rezultaty takie jak zwiększenie oferty programowej szkoły o dodatkowy język. Język hiszpański, który w pierwszym roku trwania projektu został wprowadzony do oferty zajęć dodatkowych jako koło „¿Qué pasa?” w kolejnym roku był już prowadzony na dwóch poziomach – początkującym i podstawowym. W najbliższym roku szkolnym zostaje on wprowadzony również do oferty programowej szkoły jako trzeci język obcy. Polepszeniu uległa praca z uczniami: na lekcjach języków obcych zostało wykorzystane Portfolio językowe oraz zastosowana metoda CLIL, również na zajęciach geografii i języka polskiego. Lepszej jakości nabrała praca nadzorcza i zarządcza dyrekcji związana z hospitowaniem lekcji języków obcych, dodatkowych zajęć i projektów szkolnych. Wprowadziliśmy innowacyjne działania tj. kodowanie w języku angielskim w klasie I oraz zajęcia zintegrowane i dodatkowe z udziałem elementów językowo-kulturowych w języku angielskim: dla uczniów klas 1-3 „Play Time” – zabawy z językiem angielskim oraz „Neverendingstory” – spotkania z literaturą anglojęzyczną, dla uczniów klas 4-7 „ ART”- zajęcia o sztuce w języku angielskim, „ Globtrotters” – podróże anglojęzyczne i „Cooking without borders” – zajęcie językowo-kulinarne.

Drugim istotnym celem projektu było nawiązanie jeszcze liczniejszych relacji międzynarodowych. Zrealizowaliśmy aż 12 projektów eTwinning, w tym 10 międzynarodowych z partnerami z Polski, Francji, Hiszpanii, Malty, Grecji, Rumunii i Węgier oraz wielu innych w ramach organizacji Europejskiego Dnia Języków. Cztery z nich zostały uhonorowane Krajową Odznaką Jakości. W projekty zaangażowani byli uczniowie wszystkich klas i bardzo wielu nauczycieli, również nie biorących bezpośrednio udziału w mobilnościach. Dzięki projektom eTwinning uczniowie mieli szansę poznać Europę oraz rówieśników z innych państw, poprawić zdolności językowe i nabyć pewności siebie w kontaktach bezpośrednich z użyciem narzędzi TIK oraz poprzez wymianę korespondencji i realizowanie wyznaczonych sobie zadań. Na zagranicznych kursach nauczyciele nawiązali kontakty, co umożliwiło podjęcie międzynarodowych inicjatyw. Współpraca ze szkołami z Węgier, Hiszpanii i Francji podczas wspólnych projektów eTwinning zaowocowała wizytami przedstawicieli trzech szkół zagranicznych w ramach Job shadowing. Planujemy wspólnie kolejne projekty, zmierzając do wymian nauczycielskich oraz uczniowskich.

Kolejnym celem była promocja w szkole wartości europejskich, uwrażliwienie całej społeczności szkolnej na odmienność, zwiększenie tolerancji. Udało nam się wzbudzić zainteresowanie innymi kulturami w kontekście Unii Europejskiej wśród uczniów i nauczycieli i wykorzystać zdobytą wiedzę podczas zajęć tematycznych oraz realizacji projektów jak i obchodów Europejskiego Dnia Języków czy miesiąca Frankofonii. Szkoła wprowadziła nowinki metodyczne, korzysta z narzędzi TIK, uczy atrakcyjnie i użytecznie. Promowaliśmy wiedzę na temat europejskich certyfikatów, które pozwolą uczniom funkcjonować na europejskim rynku pracy w przyszłości. Uczniowie byli przygotowywani do egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego i francuskiego i zdobyli liczne certyfikaty na różnych poziomach zaawansowania, co zwiększyło wiarygodność szkoły w oczach rodziców odnośnie poziomu nauczania języków obcych w placówce oraz jej prestiż.

Określiliśmy precyzyjnie drogę upowszechniania rezultatów mobilności nauczycieli i rezultatów projektu. Nauczyciele uczestniczący w projekcie zdobyli wymagane certyfikaty Europass Mobilność oraz kontynuowali indywidualnie ścieżki rozwoju zawodowego poprzez liczne szkolenia językowe i metodyczne krajowe oraz zagraniczne, przeprowadzili wiele projektów i upowszechniali ich rezultaty poprzez przekaz bezpośredni, broszury, prowadzenie bloga na stronie szkoły oraz stronę FB. Stały nadzór nad projektem i bieżąca ewaluacja wprowadzanych rozwiązań pozwoliła na modyfikowanie ich i lepsze dopasowanie do potrzeb placówki.

Projekt „Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka” okazał się inicjatywą, która otworzyła nowy europejski rozdział w historii szkoły.

“School of the Future – a school of a modern European”

The main aim of the project “School of the Future – a school of a modern European” was the development of the school as well as giving it the European dimension. We identified the school’s needs and on this basis we found both appropriate people to take part in the project as well as the courses which allowed our teachers to learn how to use the right tools and skills.

One of the main objectives of the project was improving the school staff’s language skills. Six representatives visited four countries: Great Britain, Ireland, France and Spain. The members of the team that took part in the mobilities were: the head teacher, the vice-head teacher who is also the school’s psychologist, two teachers of early childhood education, a French and a Polish teachers. The participation in language courses resulted in introducing a new language to the school’s offer and curriculum. During the first year of the project the school introduced optional Spanish class called “¿Qu pasa?” and in the following year Spanish was already taught on two levels – beginner and elementary. In the upcoming school year Spanish is going to be introduced into a regular schedule as the third foreign language. What is more, cooperation and work with the students have improved both during language lessons as well as Polish and geography classes. Language Portfolio and CLIL methods were used. We have also noticed improved supervisory and administrative work of the school authorities when it came to evaluating language lessons, extra classes and projects at school. Moreover, the school have introduced innovative solutions such as programming in English for first graders and facultative classes with elements of language and English culture: for pupils from 1st to 3rd grade “Play Time” with games and “Neverendingstory” class focused on the English literature; for the students from 4th to 7th grade “ART” – lessons about art in English, “Globetrotters” about travelling and “Cooking without borders” – the class combining language and cooking skills.

The second important aim of the project was to establish even more international connections. We have completed 12 eTwinning projects, 10 of which were international and 2 were the part of organizing European Languages Day with partners from Poland, France, Spain, Malta, Greece, Romania and Hungary and more. Four of them were rewarded with the Quality Label. Students from the whole school and most of the teachers were involved in the project, even those who didn’t participate in it directly. Thanks to the project, students had a chance to meet peers from other countries and to learn about Europe, improve their language skills and become more confident in direct contact by using TIC tools, exchanging letters and carrying out the activities and goals that they had set for themselves. During the courses abroad teachers made new contacts which allowed them to start international initiatives. The cooperation with schools from Hungary, Spain and France during eTwinning projects resulted in the visit of the representatives of 3 foreign schools as a part of Job Shadowing. We are planning more projects together which will be focused on the opportunity of the exchange of students and teachers.

Another objective of the project was to promote European values at school and to increase tolerance, showing the whole community how to respect differences. We succeeded in making students and teachers interested in other cultures in the context of EU and in using actively the knowledge that they had gained during various events such as European Languages Day or the month of Francophonie. The school have introduced some methodological novelties, we use TIC tools and teach in an attractive and useful way. We have been promoting knowledge about the European certificates which would allow students to be successful on the labour market in the future. We prepared our students for external English and French exams and a big number of them have succeeded in getting language certificates on different levels. That fact ensured the parents that the teaching standards at our school are high and the school is prestigious.

We precisely organised the way of dissemination both of the results of teachers’ mobilities as well as the results of the project. The teachers participating in the projects have received the required Europass Mobility certifications and they continued their individual development by attending numerous language and methodological trainings, both in Poland and abroad. They have also carried out a lot of projects and disseminated their results by means of booklets, the school’s blog and Facebook page. Constant supervision and on-going evaluation of newly- introduced methods have allowed to modify them and make them more adequate to the school’s needs.

The project “School of the Future – a school of a modern European” turned out to be an initiative which opened a new, European chapter in the school’s history.

Koordynator projektu: Joanna Chwalisz

OFICJALNY FACEBOOK

Klasa IV wzięła udział w wymianie pocztówkowej 📨Na lekcji języka polskiego klasa przygotowała własne pocztówki, których nie znajdziecie w żadnym sklepie! Zostaną wysłane do jednej ze szkół w województwie pomorskim. Czekamy na pocztówki, które zostały wysłane do ESP ☺️ ... See MoreSee Less
Zobacz na Facebook
Klasy IV-VI wybrały się w poniedziałkowe popołudnie na spektakl „Mity Greckie”, który stworzono na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. Było trochę o zbuntowanym Prometeuszu, niedyskretnym Syzyfie, nici Ariadny, stworzeniu pór roku przez Demeter, puszce Pandory i wiele więcej😀 ... See MoreSee Less
Zobacz na Facebook

Pozostałe artykuły

Wyjazd do Wrocławia [Galeria]

Wyjazd do Wrocławia [Galeria]

Klasa ósma jest już dawno po egzaminach. Przyszedł czas na zasłużony odpoczynek - klasowy wyjazd do Wrocławia. 🙂 Na każdy z sześciu dni przygotowaliśmy inne atrakcje. Zaczęliśmy od zwiedzania Starego Miasta i poszukiwań krasnali. Śmiechu było co niemiara. :D...

czytaj dalej
Zielona szkoła – dzień 4 [galeria] – maj 2022

Zielona szkoła – dzień 4 [galeria] – maj 2022

Dzień czwarty naszej zielonej szkoły był pełen wspaniałej zabawy! Po śniadaniu wybraliśmy się na Omegi i kajaki. Graliśmy też w padla i siatkówkę - nie zabrakło plażowania, budowania zamków z piasku i skoków na eurobungee. Cześć z nas wybrała się na jazdę konną...

czytaj dalej
Zielona szkoła – dzień 3 [galeria] – maj 2022

Zielona szkoła – dzień 3 [galeria] – maj 2022

Trzeci dzień zielonej szkoły przyniósł masę atrakcji! Rozpoczęliśmy od porannego rozruchu. Następnie rozeszliśmy się na zajęcia. Dzisiaj były to: kajaki, Omegi, siatkówka, eurobungee i padel. Później pogoda pokrzyżowała nam plany, więc resztę dnia spędziliśmy w ośrodku,...

czytaj dalej

Bądź na bieżąco z wpisami na blogu

Poznaj Europejską Szkołę Przyszłości

Prowadzimy nabór do klasy I oraz nabór uzupełniający do niektórych klas.

Śledź nasze media społecznościowe